חוזה השכרת ציוד: 

לקוחות יקרים, 

להלן מחויבות הלקוח בגין השכרת הציוד , הוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1 .אני מאשר כי הזמנתי מחברת "הענן של גולן" את הציוד המצוין לעיל להשכרה לתקופה הנקובה לעיל.

2.ידוע לי ואני מצהיר כי לא אנפח אותם ולא אאפשר שימוש בהם בטרם אקרא שוב את הוראות הבטיחות וההפעלה של המתקן (בנוסף להנחיות ולהדגמות שניתנו לי על ידיכם). ידוע לי כי יש להציב בכל העת אחראי מבוגר על המתנפח, וכי אחריות השימוש במתקן, הן לעניין יכולת השימוש בו וההנאה ממנו, והן לעניין השמירה על בטחון ובטיחות המשתתפים והאורחים, תחול עלי בלבד. כל עוד לא מצוין על גבי המתנפח במפורש כי הוא מיועד למים, אין להרטיב אותו ואין לשפוך עליו מים. אין להעמיד את המתנפח בשמש בתנאי חום קיצוניים, מחשש לעמידותו ומחשש לכוויות.

3 .אני מתחייב שלא לעשות בציוד כל שימוש שהוא שלא בהתאם להוראות החלות עליו ו/או המופיעות עליו ו/או בניגוד להדגמה שבוצעה עבורי ו/או כל שימוש אחר ובלתי סביר בציוד.

4 . "הענן של גולן" שומרת את פרטי כרטיס האשראי שלי רק עד למועד החזרת המוצר ובכפוף להשבתו כשהוא תקין ושלם, והיא תהיה רשאית לעשות בו שימוש במקרה של החזרת הציוד באיחור ו/או אי החזרתו ו/או החזרתו כשהוא פגום ו/או בכל מקרה אחר של הפרת תנאים אלו, ולחייב את כרטיס האשראי בגובה הנזק שנגרם לה.

5 .המחיר הנקוב בהזמנה לעיל הינו בגין תקופת ההשכרה המצוינת מעלה. איחור בהחזרת הציוד מעבר לתאריך ושעת ההחזרה עד השעה 10:00, יחויב בתשלום בגין יום נוסף לכל איחור כאמור. ידוע לי כי אין באמור כדי לתת לי זכות לאחר בהשבת הציוד כנגד התשלום, אלא אם כן פניתי מראש ל"ענן של גולן" וקיבלתי את אישורה בכתב, מאחר והדבר עלול למנוע מסירת ציוד ללקוח אחר.

6 .אני מתחייב לעשות שימוש בציוד בהתאם להוראות נציג "הענן של גולן", להוראות הסכם זה ולהוראות כל דין. ידוע לי כי באחריותי הבלעדית לוודא כי ישנה אפשרות טכנית, הרשאה וזכות על פי חוק להעמיד ולהפעיל את הציוד במקום ובמועד המתוכנן על ידי. ידוע לי כי במידה והציוד יוחרם במהלך ההשכרה, הדבר ייחשב כאיחור במסירה ויחייב תשלום לפי מחיר השכרה יומי עד להשבתו ל"ענן של גולן", וזאת באחריותי ועל חשבוני.

7 .ידוע לי כי אין להציב את הציוד ו/או להפעילו כשהוא חשוף לגשם ו/או למים. אלא אם צוין אחרת.

8 . אני מאשר בזה כי קבלת הציוד לידיי נעשתה לאחר שראיתי את הציוד ואת מצבו, בדקתי אותו, את אופן הפעלתו ותחזוקתו ואת תקינותו ביחד עם נציג מטעם "הענן של גולן", ומצאתי אותו תקין, שלם ומתאים לצרכיי, ומבלי שתהיה לי כל טענה בעניין זה.

9 .ידוע לי כי באפשרותי לשכור גם שרותי מפעיל מטעם "הענן של גולן" בתשלום נפרד. בכל מקרה שלא אשלם בגין שרות זה, אהיה אחראי באופן בלעדי ומוחלט לשמירה על תקינות הציוד, להפעלתו בהתאם להנחיות ולהוראות, לשמירה על הוראות הבטיחות ולקיום הוראות כל דין, ולא תהיה לי ו/או למי מטעמי כל טענה ו/או תלונה ו/או תביעה כנגד "הענן של גולן".

10 .אני מאשר ומצהיר בזה כי החל מקבלת הציוד לידי ועד השבתו לידי  "הענן של גולן", אני אהיה אחראי באופן מלא ובלעדי הן לציוד והן לכל צד ג׳ שהוא ו/או לכל נזק ו/או פגיעה שעלולים להיגרם לכל צד ג׳ שהוא. מבלי לגרוע מהאמור אני מתחייב לשפות את "הענן של גולן" ו/או מי מטעמה ו/או במקומה בגין כל דרישה, טענה ו/או תביעה שיופנו כלפיה, לרבות כל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק, בין ישיר ובין עקיף, שייגרמו לה עקב כך, לרבות ההוצאות המשפטיות ש"הענן של גולן" תידרש לשאת.

11. אחריות ביטוחית (כולל צד ג') לפעילות ו/או לגניבה ו/או שריפה ו/או כל נזק אחר כולל ונדליזם-חלה על הלקוח באופן מוחלט. 

12. במקרה של ביטול הזמנה מצד המזמין עד 48 שעות משעת האירוע ישלם המזמין סך של 50% מהעסקה.

13. במקרה של ביטול ההזמנה מצד המזמין פחות מ 24 שעות משעת האירוע ישלם המזמין את מלוא סכום העסקה.

14. יש להחזיר את המתנפח נקי ומקופל- אי החזרתו בצורה ראויה תגרור תשלום של 50 ₪ תוספת. 

15. חשוב!! מספר המתקנים מוגבל. שמירתם תתבצע רק לאחר קבלת הסכם זה חתום ומאושר.

ולראיה באתי על החתום היום, ___________________ שם: _________________                ת.ז. ________________ טל': ___________________ חתימה: ____________

גלילה למעלה
Open chat
היי צריכים עזרה?
שלום,
איך אפשר לעזור לכם?